بسم الله الرحمن الرحیم ...

                      سلام ....  

..............................................................................................................

..............................................................................................................

                                کتاب های قرآنی -صفحه  پنجم                             

          معرفی کتاب های قرآنی   

..............................................................................................................

..............................................................................................................


 در توضیحات پایین صفحه پنجم می پردازیم  

 

 به موضوع:  تفسیر قرآن کریم برای نوجوانان   


                         با کتابهایی مانند: 

 تفسیرمصور قرآن کریم برای نوجوانان وجوانان   


............................................................................................................................

............................................................................................................................

 تفسیرمصور قرآن کریم برای نوجوانان وجوانان مصطفی نیک اقبال 


  بهشت خاکستر (اصحاب الجنه)

........................................................................................................

.......................................................................................................

 

 

بهشت خاکستر : اصحاب الجنة
بهشت خاکستر : اصحاب الجنة...........................................................................................................

...........................................................................................................


http://patoghketab.com/product/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88/


    فروشگاه پاتوق کتاب در شهر قم 


  یکی از فروشگاه های کتاب کودک


و نوجوان است  که کتابهای زیادی مانند


این نمونه از کتابها دارد کافی است


در خیابان صفاییه سراغ بانک کشاورزی


را بگیرید پشت ساختمان بانک است !


با پای پیاده  حدود بیست دقیقه راه


         از حرم است !


............................................................................................................

............................................................................................................


       نویسنده قرآنی پایین این صفحه :


       محمد هادی معرفت و یک کتاب از او :

 

                       التمهید...     


            و این چنین می نویسیم :


         التمهید... محمد هادی معرفت       


............................................................................................................................

............................................................................................................................
X